ÖVERSÄTTNING

Jag arbetar med olika typer av engelska, svenska och polska översättnings- och tolkningsprojekt, både enstaka och regelbundna uppdrag. Jag anstränger mig alltid att förstå mina kunders förväntningar, så att jag kan försäkra mig om att resultatet möter deras behov.

Listan nedan ger exempel på texter jag översätter dagligen:

JURIDIK

EKONOMI

HANDEL OCH MARKNADSFÖRING

EUROPEISKA UNIONEN

tłumaczenia_prawo
JURIDIK
 • lagstiftning (författningar, föreskrifter, förordningar)
 • överenskommelser, avtal, kontrakt, avsiktsförklaringsbrev
 • regler och villkor, riktlinjer, garantier
 • författningar och överlåtelsehandlingar
 • interna dokument, inklusive konfidentiella handlingar (böcker, riktlinjer, instruktioner, manualer, procedurer, rapporter osv)
 • externa dokument (broschyrer, flygblad, nyhetsbrev, presentationer, pressmeddelanden)
 • notiser och annan information som publiceras av offentliga företag;
 • riktlinjer till anställda (om företagets samhällsansvar, bekämpande av bestickning, konkurrenslag, diskriminering, arbetsmiljö/hälsa och säkerhet osv.)
KONTAKT
EKONOMI
 • årsredovisningar, revisionsberättelser
 • regler och villkor för investeringsfonder, avtalspensioner osv.
KONTAKT
tłumaczenia_finanse
tłumaczenia_marketing
HANDEL OCH MARKNADSFÖRING
 • annonser, kataloger, produktbeskrivningar och annat marknadsföringsmaterial
 • nyheter och information till företagets webbplats
 • affärskorrespondens
 • pressmeddelanden
KONTAKT
EUROPEISKA UNIONEN
 • interna dokument från Europaparlamentet (yttranden, rapporter, ändringar, riktlinjer, framställningar osv.)
 • interna dokument från Europeiska kommissionen (korrespondens mellan medlemsstater, studier, rapporter osv.)
 • anmälningar och utkast av föreskrifter som publiceras i databasen TRIS (http://ec.europa.eu/enterprise/tris/)
 • juridiska rapporter som Europeiska kommissionen publicerar på internet
KONTAKT
tłumaczenia_unia europejska
tłumaczenia_pozostałe
ÖVRIGA OMRÅDEN
 • administration och ledarskap
 • miljö och ekologi
 • internationellt samarbete
 • logistik och transport
 • PR
 • turism och resor
KONTAKT
ÖVERSÄTTNING

Översättning är en process där källtexten kommuniceras i en likvärdig text på målspråket med hänsyn till kundens eventuella riktlinjer, ordlistor, översättningsminnen och annat referensmaterial, så att måltexten är konsekvent. Jag använder både datorstödda översättningsverktyg, vilka gör översättningsprocessen snabbare utan att det påverkar kvaliteten negativt, och kvalitetssäkringsprogram som kontrollerar vanliga fel i filerna.

KONTAKT
tłumaczenia_tłumaczenie pisemne
le métro se lève
LOKALISERING

Lokalisering är en process där en produkt eller tjänst (främst multimedia, programvara, videospel och webbsidor) anpassas kulturellt till ett visst land eller en viss region. Det behövs ibland efter en översättning med hänsyn till vissa element (färger, valutor, lokala konventioner, namn osv.). Självklart kan en sådan tjänst bara utföras av personer med ingående kunskaper om målgruppens kultur.

KONTAKT
TRANSKREATION

Transkreation är en process där marknadsföringsmaterial eller reklam anpassas så att det upplevs på samma sätt och ger upphov till samma känslor hos käll- och målgruppen. Syftet med transkreation är att texten ska behålla källtextens sammanhang, avsikt, stil och ton i måltextens kulturella och språkliga miljö. Översättarens roll kan här jämföras med en copywriter, eftersom processen ställer höga krav på kreativitet och fyndiga lösningar

KONTAKT
tłumaczenia_transkreacja
tłumaczenia_ustne
TOLKNING

Tolkning – mina tolkningstjänster inkluderar kontakttolkning.

KONTAKT